Graaf Floris V

Beleidsplan structuur K.v.K.

 Inhoud beleidsplan

1. Algemeen

1. Algemeen

De Souvereine Orde van St. Jacob in Holland is een stichting geworden 14 juli 1994. Zij is voortgekomen uit de Orde van St.Jacob die heropgericht is in de negentiende eeuw en werkt vanuit dezelfde doelstellingen. Zij kent een dagelijks bestuur, houdt een jaarvergadering en werkt vanuit onderstaand beleidsplan. De Orde omvat zusters en broeders die een broederschap vormen.In de oecumenische beleving vinden zij elkaar vanuit de basisbeginselen van het christendom. Reflectie kan gevonden worden in het opzetten of ondersteunen van pelgrimages en wandeltochten. In de Investituur is een viering door de Kapelaan opgenomen.

    Er blijft een voortdurende zoektocht naar de bronnen van de Orde van St. Jacob in 1279/1290 door Floris V opgericht. De Orde biedt voor geïnteresseerden een ruime mogelijkheid de historie te bespreken een zoektocht naar waarden in het leven te ondersteunen en een ridderlijke opdracht aan te gaan.  

 

1. Doelstellingen en opbouw

De stichting stelt zich ten doel: 

1. De kennis en de waarde, die Graaf Floris V van Holland voor Nederland heeft betekend in stand te houden, te bevorderen en te verbreiden. De Orde wil een actieve bijdrage leveren aan de geschiedvorming met aanvullingen van de bestaande geschiedenis.                                                                                                                          

2. Het betonen van christelijke naastenliefde, zoals het steunen van de armen en noodlijdenden, het beschermen van zieken en het verdedigen van de rechtvaardigheid.

3. Het onderhouden van de broederschap. 

Dit beleidsplan is in zes onderdelen opgebouwd:

1. Besturing;

2. Beschrijving producten/diensten;

3. Doelgroep en markt;

4. Presentatie  & communicatie;

5. Organisatie;

6. Financiële prognoses.

1. Besturing

1. Broederschap 

1. De stichting kent een Broederschap, voor Ridders, Dames, Broeders en Zusters

2. Broeders en Zusters zijn degenen, die de doelstelling van de stichting onderschrijven en op hun verzoek, door het kapittel tot de Broederschap zijn toegelaten. Bij hun toelating ontvangen zij het certificaat en worden zij door de zorg van het kapittel ingeschreven in het register van de broederschap.

3. Devotieridders zijn die Broeders, die bij besluit van het kapittel en door middel van de ridderslag daartoe zijn verheven. 

4. Ereridders en Eredames worden wegens hun buitengewone verdiensten in het algemeen of voor het werk van de stichting, door het kapittel verheven en in de Orde opgenomen.  

5. De Devotieridders, de Ereridders en de Eredames hebben het recht tot het dragen van het ridderkruis, bestaande uit een zogenaamd Malteserkruis in wit, met daarboven een kroon en tussen de vier armen van het kruis vier St. Jakobsschelpen in goud, het geheel hangende aan een zwart lint en het heraldisch wapen van de Orde, bestaande uit een verkort kruis in een rood op wit veld, met op het eind van elke arm van het kruis een gouden St. Jacobsschelp. Tevens hebben zij het recht dit heraldisch wapen toe te voegen aan zijn of haar familie wapen en aan de naamsvermelding toe te voegen: “ Ridder in de Orde van st. Jacob “. 

6. Ordeleden welke reeds opgenomen zijn als broeder of zuster dragen de ordemantel net als alle ridders en dames.

 

1. Functie/positie binnen de orgainsatie. (statutair)

 

Artikel 2. 

De Grootcommandeur of Kanselier vervangt de Grootmeester bij diens ontstentenis.  

 

Artikel 8. 

Het Kapittel is bevoegd zich in haar taken te laten bijstaan door een of meer deelnemers van de Broederschap. Zij hebben het recht de vergaderingen van het Kapittel bij te wonen als adviseur doch zij maken geen deel uit van het Kapittel en hebben geen stemrecht. 

 

Artikel 9. 

Het Kapittel vertegenwoordigt de Orde in en buiten rechte. 

 

Artikel 10. 

Zij die tot de Souvereine Orde van St. Jacob in Holland wensen toe te treden dienen daartoe een schriftelijk verzoek te richten tot het Kapittel.

 

1. Producten/diensten

1. Producten/diensten

 

1. Projecten, producten en diensten van de orde zijn:

1. De Stichting Historisch Onderzoek "Hollant" ( Ridders A. de Bruijn, D.W.Siebrecht, M. Schillhorn van Veen.,F.de Boer,) is als ANBI erkend met het doel een historische bijdrage in Nederland voor de Orde te leveren   

2. Pelgrimages vanuit huize Kafarnaum te Vessem. (Ridder P. Jooren) (in het verleden).

3. Kleinschalige ondersteuning van een aan het kapittel voorgesteld goed doel. Het doel kan door de leden worden voorgesteld. Het kapittel verleent goedkeuring en bepaald derhalve de hoogte van het bedrag met een jaarlijks te bepalen maximaal bedrag.

4. Jongerenwerk:

• In samenwerking met derden kennis overdragen over het bestaan van de orde in de historische context.

• Jongeren bewust maken op welke wijze de historische context en de doelen van de SOSJ passing in de huidige maatschappelijke wereld.

• Producten ontwikkelen op het gebied van pelgrimage voor jongeren.

5. Samenwerken met derden voor het ontwikkelen van workshops en lesmateriaal voor jongeren:

• Samenwerking met het Chatherijne Convent in Utrecht.

• Samenwerkingmet stadsmuseum/oudheidskamer van Rijnsburg.

• Samenwerking met Stichting Jabikspaad Fryslân.

• Samenwerking met Jacobsgenootschap en Catherijnenconvent gevestigd te Utrecht. 

• Samenwerking met Erfgoedspoor van de provincie Zuid-Holland

. Samenwerking met Commanderij Zeeland OSJ Vlissingen

 

1. Omschrijving op welke behoeften deze producten/diensten inspelen.

Inspelen op lessen van scholen door kennis en inbreng van buiten

Inspelen op tentoonstelingen die passen bij de SOSJ, Museum Rijnsburg, Muiderslot etc.

 

1. Werkwijze en specifieke meerwaarde van producten.

 

1. Innovatieve en onderscheidende (deel).

 

1. Huidige status product/dienst: marktrijp, prototype, (door)ontwikkeling, pilot projecten.

 

1. Bescherming (octrooipositie), exclusieve licentie, uniekheid product.

 

 1.Kernachtige omschrijving van de productaansprakelijkheid en algemene voorwaarden.

 

1. Ontwikkeling van de verschillende producten/diensten

1. Ontwikkeling nieuwe producten/diensten.

 

1. Omschrijving van de nieuwe producten/diensten met daarbij een tijdsplanning.

1. Doelgroep en markt

1. Doelgroepen

 

• Doelgroepkeuze: concentratie op één doelgroep of benadering van meerdere doelgroepen.

• Omschrijving van de doelgroepen (bepaal daarbij eerst de belangrijkste kenmerken van de doelgroepen, zoals voor consumentengoederen: geografisch (o.a. woonplaats/regio, nationaliteit), demografisch (o.a. inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling, opleidingsniveau, functie) koopgedrag (o.a. prijsbewust, merkbewust, kwaliteit) lifestyle (o.a. milieubewust, gebruik techniek).|

Voorbeelden voor industriegoederen: demografisch (o.a. bedrijfsgrootte, sector, locatie), koopgedrag (centraal/decentraal), situatiefactoren (o.a. ordergrootte, noodzaak voor gebruik).

 

1. Product/markt combinatie

Door middel van een product/markt matrix kan worden aangegeven welke producten (omschreven in hoofdstuk 3) aan welke doelgroepen worden geleverd. Deze matrix zou als volgt kunnen worden opgebouwd: 

1. Marketing & communicatie

1. Promotie

De orde staat met haar activiteiten midden in de samenleving. Er zijn contacten met vele instanties, bedrijven en personen. Communicatie speelt daarom een belangrijke rol om die contacten te onderhouden, activiteiten bekend te stellen en laten weten dat we er zijn. Op diverse manieren komt de communicatie tot stand. In dit hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan.

 1. De communicatieregel van de orde

Communicatieregel naar volwassenen toe

Door mondelinge communicatie, website en informatiepakketje

 

Communicatieregel naar jongeren toe

Door mondelinge communicatie, website en informatiepakketje.

 

1. De internetsite

De internetsite van de orde (www.OrdevanSintJacobinHolland.nl)is de communicatie naar een wereldwijd publiek. Op de site wordt naast algemene informatie over de orde worden de doelstellingen, ordetekens, geschiedenis, chronologie, boekenlijst en activiteiten weergegeven. Er is beperkte communicatie in twee richtingen mogelijk. De site is informatief. De orde beschikt over een privacy protocol/reglement inzake de AVG.

 

1. De Accolade

De Accolade is een informatief schrijven voor intern de orde. De redactie bestaat uit leden van de orde, die een of meerdere afdelingen vertegenwoordigen.

 

1. De nieuwsbrief

De nieuwsbrieven van de historische afdeling worden op de ridderdag aangeboden. De nieuwsbrief wordt in beginsel samengesteld door de historische afdeling. Jaarlijks wordt een nieuwsbrief aangeboden met aan de orde gerelateerde onderwerpen.

 

1. Het beleidsplan

Het businessplan geeft inzicht in de doelstellingen, de verdere uitwerking daarvan gekoppeld aan de doelgroepen, de bedrijfsvoering en financiële informatie. Het plan is bedoeld voor interne communicatie.

 

1. Officiële communicatie naar derden

De officiële communicatie naar derden gebeurt door het kapittel door tussenkomst van de secretaris. Deze vorm van communicatie gebeurt per brief op briefpapier met de huisstijl van de orde. Dit verhoogt de herkenbaarheid. Officiële brieven en antwoorden hierop worden in de kapittelvergaderingen behandeld.

 

1. Communicatie met de media

De officiële communicatie met de media gebeurt door het kapittel, of een in overleg met het kapittel vastgestelde vertegenwoordiger van de orde.

 

1. Mondelinge communicatie naar derden

De mondelinge communicatie naar derden gebeurt door iedereen van de orde. Alle leden staan midden in de samenleving en worden regelmatig aangesproken op haar activiteiten. Het is daarom van belang dat het positief imago van de orde tot uiting komt in deze communicatie. De communicatie vindt plaats naar de doelgroep, media, vrienden en bekenden, etc. Aangezien het gemiddelde lid van de orde over veel levenservaring beschikt en gemotiveerd is om aan de doelstellingen van de orde mee te werken is het onnodig om deze vorm van communicatie uitvoering te beschrijven. Het is wel van belang als er onduidelijkheden of vragen zijn onder de leden, deze worden bespoken met het kapittel.

 

In onderstaand overzicht wordt een opsomming gegeven van de diverse vormen van communicatie, waar de verantwoordelijkheden liggen en of deze communicatie schriftelijk of mondeling plaatsvindt. In de laatste kolom is ruimte voor een opmerking.

 

1. Contributie

Het jaar voorafgaande aan het nieuwe contributiejaar bepaald het kapittel de contributie. De kosten van de ordetekens wordt in afspraak met de leverancier bepaald. De kanselier vertegenwoordigt de orde bij de aanschaf van ordetekenen, hij legt jaarlijks financiële verantwoording af aan het aan dagelijkse bestuur. 

1.O rganisatie

1. Organisatie en personeel

Het kapittel bestaat uit een Grootmeester, Kanselier, Grootcommandeur en Commandeur.

Zij wordt ondersteund door een penningmeester en secretaris generaal.

 

1. Werkwijze

Kernachtige beschrijving diverse processen (o.a ontwikkeling, inkoop, productie- of dienstverlenings, distributie, verkoop).

Beschrijving activiteiten die door derden worden uitgevoerd (drukkerij Accolade,

facturering).

Kernachtige beschrijving van de samenwerking (duur, onbepaald).

 

1. Wettelijke eisen/vergunningen

De orde is ondergebracht in een stichting. Hiervan is een stichtingsakte opgemaakt met de volgende gegevens:

Rechtsvorm: Stichting

Statutaire naam: Stichting Souvereine Orde van St. Jacob in Holland

Statutaire zetel: Amsterdam

Adres: Mr. F.A. van Hallweg 63, 1181ZT, Amstelveen

Telefoonnummer: 0206414478

Akte van oprichting: 14-07-1994   Dossiernummer K.v.K.: 41214053 te Amsterdam

Aktiviteiten: Overige gezelligheidsverenigingen ANBI/RSIN nummer 8167.80.511

Bestuurders:

Naam: de Bruijn, Albertus Hendricus Christiaan, voorzitter

Geboortedatum: 23-09-1950, Den Helder

Infunctietreding: 14-07-2000

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd met overige bestuurders

 

Naam: Arnold Smits

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd met overige bestuurders

 

Naam: Joke Buffing

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd met overige bestuurders


Naam : Dave W. Siebrecht

Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd met overige bestuurders

1. Huisvesting en overige uitrusting

De orde beschikt over de navolgende infrastructuur:

De Kanselarij is de centrale plaats voor het beheer van de eigendommen van de Orde.

1. Archief, zegel en alle voor de Orde belangrijke documentatie is in handen van de Grootmeester en op diens adres opgeslagen. 

2. Alle regalia zijn in handen van de Grootmeester.

3. Alle uit te reiken insignia en mallen zijn in handen van de Groot-commandeur

4. De Secretaris generaal beheert het archief van de vergaderingen  en de uitnodigingen.   

 

 

1. Juridische structuur

De Orde is een Stichting volgens notariele acte te Amstelveen gemaakt op 14 juli 1994. De Stichting is ingeschreven in de Kamer van koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 214053.

Activiteitenplanning

Hier kunnen activiteiten staan die te maken hebben met de bedrijfsvoering van de orde. Dit kan ook een planning zijn voor de normale/overige activiteiten.

 

1. Financiële paragraaf

 

1. Uitgangspunten voor de balans

Deze wordt opgemaakt door de penningmeester (Thesaurier) en jaarlijks ter vergadering in balans gepresenteerd na goedkeuring door de kascommissie. 

De penningmeester geeft jaarlijks financiële planvorming en concrete prognose.