Graaf Floris V

Sectie Historisch Onderzoek "Hollant".

Doelstellingen van de separate sectie SHOH

Doelstellingen en werkzaamheden.

De sectie heeft als (hoofd)doel een bijdrage te leveren aan de geschiedenis van de Ridderlijke- en Ridderorden in Nederland. Hiertoe wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de oorsprong en continuïteit van historische Ridderorden, in het bijzonder de Souvereine Orde van St. Jacob in Holland, ingesteld door Graaf Floris V in 1279 en waarin toen 12 Ridders werden opgenomen.


Weinig Nederlanders weten dat bovengenoemde ridderslag plaats vond in de Ridderzaal te 's Gravenhage. De sectie vindt het belangrijk dat ook de jeugd kennis neemt van de geschiedenis en verstrekt (gevraagd) scholen informatie in de vorm van presentaties en/of nieuwsbrieven. In de Middeleeuwen was men niet bewust van de noodzaak ridderorden te documenteren met het oog op de geschiedkundige waarde. Van de algemeen erkende en hoog gewaardeerde historische ridderorde van de Kousenband van Groot Britannië is bijvoorbeeld geen instellingsdatum bekend.

De hoogstaande Deense Orde van de Olifant heeft evenmin een instellingsakte, die het bewijs kan vormen van de authenticiteit van deze orde.

Het aantal boeken, waarin de Souvereine Orde van St. Jacob, ook wel genoemd de ridderlijke broederschap van Sint Jacob, zijn legio. Het eerste in boekvorm geschreven werk kwam uit in 1551 (¨de Chronijcke van Zeelandt¨ van Jan Jansz. Reygersberg van Cortegne), maar Christopher Butkens' wordt als de belangrijkste bron beschouwd met zijn werk ¨Annales génélogiques de la Maison de Lynden¨ (Antwerpen, 1626), waarin zegels, schilden en de ketting met Jacobsschelpen zijn opgenomen.

Het is een feit dat de originele documenten, stichtingsakte evenals het archief van de Souvereine Orde van St. Jacob verloren zijn gegaan. Oorzaken kunnen zijn de beeldenstorm en de Reformatie, waarin de Orde als katholiek werd verboden. Ook na 1850 is weinig van Orde van St. Jacob bewaard gebleven ondanks het feit dat katholieke priesters de Orde in stand hielden.
De Duitse bezetter verbood in 1942 alle Orden en zo ook onze Orde. de Orde was een niet nationaal socialistische organisatie. De archivaris van de Orde werd ter dood gebracht en het archief is waarschijnlijk vernietigd, of ligt ergens verborgen.

De Sectie Historisch Onderzoek ¨Hollant¨ stelt zich eveneens tot doel om de verloren geraakte archiefstukken op te sporen waardoor dit archief kan worden hersteld.
Hiervoor is historisch onderzoek noodzakelijk en de Sectie ¨Hollant¨ wil haar krachten bundelen en het initiatief nemen om dit speurwerk naar een stuk Hollandse geschiedenis te verrichten. Met o.a. de leden van de Orde, en/of het inschakelen van historici, verwacht de Sectie ¨Hollant¨ haar doel grotendeels te bereiken. Menig stadsarchivaris heeft zijn medewerking verleend bij het onderzoek.

Van de informatie verkregen uit studies en archiven, wordt of een uitgave, of een kleine publicaties in de vorm van een nieuwsbrief, grotere in syllabus of boekwerk, uitgegeven.

Ontvangen gelden, donaties, subsidies en verworven gelden worden aangewend om bovenstaande te kunnen realiseren. Donateurs of sponsors ontvangen jaarlijks een nieuwsbrief, met daarin opgenomen de resultaten van het afgelopen jaar.

Een tweede taak van de Sectie is het controleren, beheren en verzorgen van het totale archief van der Souvereine Orde van St. Jacob in Holland door middel van een administratie.

Bestaande lijsten van uitgegeven boeken worden met regelmaat aangevuld of aangepast.

Het archief omvat bronnenmateriaal, literatuur, correspondentie en inschrijvingen in registers. De Sectie heeft toegang tot alle door het Kapittel gevoerde correspondentie die van nut kan zijn voor de geschiedschrijving.

* Wat omvat de sectie historisch onderzoek Hollant? *

Deze Sectie is een onafhankelijk orgaan, ten dienste van de Souvereine Orde van St. Jacob in Holland. De leden van het bestuur zijn door het ridderschap met de Orde verbonden echter zij kunnen zich namens de Sectie los van de Orde presenteren en onderzoek doen, wel is beloofd eenmaal per jaar verslag te doen aan het Kapittel van de Orde over de activiteiten. De Souvereine Orde van St. Jacob in Holland zal de Sectie ondersteunen.

De Sectie kan over gaan tot uitgeven van de door haar verworven gelden aan een bestaand onderzoek, een onderzoek starten of historisch materiaal aanschaffen na een unaniem bestuursbesluit. Bij grote financiële uitgaven door de Sectie wordt ten minste een lid van het Kapittel van de Orde geraadpleegd.

Een maal per jaar brengt de sectie een nieuwsbrief uit met het onderzoeksresultaat van het afgelopen jaar. Ieder ordelid ontvangt deze nieuwsbrief daarnaast o.a. de Kanselarij van Nederlandse orden ook een exemplaar.De Sectie heeft een bestuur gevormd door het driemanschap; voorzitter, secretaris en penningmeester, allen stellen hun privé eigendommen met betrekking tot ridderorden ter inzage en tijdelijk ter beschikking van het onderzoek.


Amstelveen 2004

Samenwerking gevraagd:

De Sectie zoek samenwerking met historici die bereid zijn hun verworven informatie te delen en wil graag vanuit de reeds opgebouwde kennis een structurerende en positieve invloed aanwenden voor wetenschappelijk historisch onderzoek. Met regelmaat zullen leden van de Sectie archieven raadplegen en contact onderhouden met beheerders van bestaande instanties zoals het Rijksarchief en de Kanselarij der Nederlandse Orden.

Zo zullen historische bronnen van waarde voor de algemene geschiedenis van Nederland in kopie overgedragen worden aan de aangegeven instanties en v.v..

Bij naspeuringen van historisch materiaal is specifieke historische kennis onmisbaar, de Sectie wil graag een beroep doen op de deskundigen haar te helpen met de oordeelsvorming ten aanzien van de echtheid van het materiaal, echter de Sectie zal altijd voorstaan een niet bindend advies vanuit haar onafhankelijke positie te willen ontvangen. Zij zal dan ook een discussie over het nut van het materiaal voor de Ridderlijke Orden altijd open houden.

Eerlijkheid, integriteit, betrouwbaarheid en openheid zijn deugden waarvoor de Sectie staat.

Het bestuur van de Sectie Historisch Onderzoek "Hollant" (S.H.O.H.) bestaat uit de volgende personen:

Drs. A.H.CH. de Bruijn,  secretaris

Dhr. D. W. Siebrecht, voorzitter

 Drs. M. Schillhorn van Veen, bestuurslid wetenschappelijke contacten

 Dhr. Floris de Boer, algemeen bestuurslid

Er is voor de Sectie  geen declaratie of beloningsbeleid, de verrichtingen worden onbezoldigd gedaan.   


Laatste wijziging en aanpassing van Stichting naar Sectie Historisch Onderzoek Hollant op 13-12-2022